Posts

Showing posts from June, 2015

Đăng ký Offline SMC 14/6/2015: Điểm mua tiềm ẩn

Image
Đăng ký Offline SMC 14/6/2015  Điểm mua tiềm ẩn I. Nội dung:  - Nhận định thị trường giai đoạn vừa qua và sắp tới - Phương pháp xác định điểm mua - Chia sẻ về danh mục đầu tư và phương án ứng biến với thị trường  II. Thời gian:   15h30  ngày CN  07/06/2015 III. Địa điểm:   Cafe Vitamin - 168 Ô Chợ Dừa  IV. Đăng ký:    Đăng ký tham gia V. Liên hệ:  1. Nguyễn Doãn Đức - Tel: 09 89.464.892  - Website:  http://smartmoneystock.blogspot.com - Email:   dautuvidai@gmail.com - Facebook:   Đầu tư Chứng khoán - Skype: dautuvidai 2. Thái Duy Minh  - Tel:  0162.958.9197 - Email:  thaiduyminh77 @gmail.com - Facebook:   Thái Duy Minh - Skype: Minh Thái Duy

Đăng ký Offline SMC 7/6/2015 - Tăng trưởng hay Tích lũy

Image
Đăng ký Offline SMC 7/6/2015 - Tăng trưởng hay Tích lũy I. Nội dung:  - Nhận định thị trường giai đoạn vừa qua và sắp tới - Nhận định đánh giá nguyên nhân các mã cổ phiếu đã tăng trưởng và sẽ tăng trưởng trong giai đoạn tới - Chia sẻ về danh mục đầu tư và phương án ứng biến với thị trường  II. Thời gian:   15h30  ngày CN  07/06/2015 III. Địa điểm:   Cafe Trung Nguyên - 78 Thái Hà mới IV. Đăng ký:    Đăng ký tham gia V. Liên hệ:  1. Nguyễn Doãn Đức - Tel: 09 89.464.892  - Website:  http://smartmoneystock.blogspot.com - Email:   dautuvidai@gmail.com - Facebook:   Đầu tư Chứng khoán - Skype: dautuvidai 2. Thái Duy Minh  - Tel:  0162.958.9197 - Email:  thaiduyminh77 @gmail.com - Facebook:   Thái Duy Minh - Skype: Minh Thái Duy